We doen het samen!

Medezeggenschapsraad
Ouders maken deel uit van de medezeggenschapsraad (MR). Zij komen ongeveer 8x per schooljaar bijeen en praten over zaken die op school spelen. Zij verzorgen zelf de inhoud van de bijeenkomsten. De medezeggenschapsraad heeft voor bepaalde zaken instemmings- en/of adviesrecht. Besluiten over bijv. begrotingen, personeelszaken en-/of ontwikkelingszaken worden altijd aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Heeft u een vraag voor onze MR? U kunt hen bereiken via mr.ranonkel@opspoor.nl

Oudervereniging
De oudervereniging vervult een belangrijke rol bij het tot stand komen en-/of samen organiseren van speciale activiteiten op de Ranonkel. De oudervereniging bestaat uit actieve leden. Mede door hen, samen met uw (vrijwillige) ouderbijdrage, zijn deze speciale activiteiten mogelijk. Met uw bijdrage is het mogelijk om Sinterklaas, het Paasontbijt, Sportactiviteiten, eindmusical van groep 8, Kerstdiner, zomerfeest en meer. De oudervereniging is zelfstandig verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdragen, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld. De ouders van de oudervereniging kiezen hun eigen vertegenwoordigers in hun bestuur. De oudervereniging is te bereiken via ov.ranonkel@opspoor.nl

Klassenouders
Elke groep heeft één of twee klassenouders. Zij helpen de groepsleerkracht bij hand- en spandiensten die betrekking hebben op groepsactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan het organiseren van ouderhulp wanneer de groep naar de bibliotheek of kinderboerderij gaat, boeken halen in de bibliotheek, de groep versieren bij speciale gelegenheden en ga zo maar door.
Daarnaast wordt er een beroep gedaan aan alle ouders om te helpen bij bijv.de bibliotheek, begeleiding tijdens excursies, schoonmaakactiviteiten, sportactiviteiten enzovoort. Bij sommige van deze onderdelen vindt ook samenwerking met leden van de oudervereniging plaats.

Communicatie
Wij communiceren open en transparant met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Regelmatig worden er 10 min.gesprekken ingepland waarvoor de ouders zich kunnen aanmelden of worden uitgenodigd. Daarnaast organiseren wij ook informatiebijeenkomsten en inloopmomenten over onderwijs gerelateerde onderwerpen. 

Leerlingen aan het woord

"Ik verheug me nu al weer op het zomerfeest!"

Leerling van groep 6